درخشنده خاطرات زندگی من با قرآن

خدایا دوستت دارم


وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ (٧)ابراهیم


و نیز به یاد آورید هنگامى را که پروردگارتان اعلام داشت: «اگر شکرگزارى کنید، (نعمت خود را) بر شما افزون خواهم کرد; و اگر ناسپاسى کنید، مجازاتم شدید است!»

دیروز دانشگاه یکی از بچه ها در باره آیه 7 سوره ابراهیم کنفرانس داشت خیلی جالب بود کلی در باره شکر حرف زدیم من یه چیزایی بعد از کنفرانس برا بچه ها گفتم بحث خوبی شد .

برا بچه ها خیلی جالب بود تشکر خدا از مردم .

ما انگار هر وقت چیزی از کسی بهمون میرسه تشکر میکنیم ولی خدا چرا؟؟؟


ولی بعدش رفتم تو فکر  که منم بشینم یه خورده با خدا حرف بزنم چن وقته یادم رفته تشکر کنم  یهو دلم برا خدا تنگ شد انگار خیلی وقت بود یه دل سیر با خدا حرف نزده بودم راستی چقدر خوبه که خدایی به این خوبی داریم که همیشه هست همیشه میشنوه و همیشه جواب میده خدایا دلم میخواد  با تمام وجودم فریاد بزنم که دوستت دارم


❤️❤️❤️❤️

ﺧﺪﺍﯾﺎ؛

ﺍﻣﺸﺐ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ "ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ"

ﺍﻣﺸﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ! ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ...


ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺩﺭﯾﻎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩﺍﯼ...

ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ؛

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﺱﻫﺎﯼ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻧﺪ

ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ.

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﺒﺮ، ﻣﺪﺍﺭﺍ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩﻡ؛

ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﺗﻨﯽ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺒﺮﺩ.

ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺭﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﮑﺴﺖ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ، ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ

ﯾﺎﺭﯾﮕﺮﺷﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.


ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ!

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﯽ.

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻡ ﻭ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺑﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍﻡ.

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻡ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ.

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﻪ ﺧاطرﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ.

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩﺍﻡ.

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪﺍﻡ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻡ.

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻭﺍﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻩﺍﻡ.

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪﺍﻡ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ.

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺎﺩﮤ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻡ.

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ... ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺒﺢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﻡ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.


ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ!

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺑﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ .

ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ...

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ...

ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ ﮐﻪ "ﺗﻮ" ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻣﻨﯽ.

ﺧﺪﺍﯾﺎ...بی‌نهایت ﺷﮑﺭﺕ؛

ﺍﻟﻬﯽ!

ﭼﻪ ﻋﺰﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ.

ﻭ ﭼﻪ ﻓﺨﺮﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ

ﺗﻮ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ...


ﺑﺎﺭﺍﻟﻬﺎ!

ﺗﻮ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ

ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ،

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺁﻥ ﺑﻨﺪﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ...

ﺁﻣﯿﻦ ﯾﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ

  • +نويسنده:  زهرا ابوترابی  |  ۱۸ آبان ۹۵ ، ۱۲:۳۶
  • ۸ نظر

نظرات  (۸)

سلام دوست عزیز، اگر تمایل به تبادل لینک دارید، میتونید از پرتال تبادل لینک سایت تفریحی یوزمر استفاده کنید.
تبادل لینک سه طرفه، مطابق با استانداردهای گوگل در سال 2016
سلام استاد عزیز
میگن هر چقدر از خدا راضی باشی خدا هم ازشما همون قدر راضیه
خدا ارتون راضی باشه
 ان شاالله
پاسخ:
ممنون عزیزم به خاطر دوستانی مثل شما باید شاکر خدا باشم
من هم از خدا به خاطر وجود استادی چون شما در زندگیم سپاسگزارم.
پاسخ:
ممنون از این همه لطف که من لایق نیستم
مثل همیشه بسیار زیبا
خدایا به خاطر تمام نعمت هایت شکر
۱۸ آبان ۹۵ ، ۱۹:۵۴ مدیون خداوند متعال
سلام برشما استاد گرامی
بنده ازکانال شما خیلی بهره برده ام
انشاالله اجرتون محفوظ نزد سیدالشهدا علیه السلام

متن آیه فرموده که خودتون رو افزایش میدم، فکر میکنم بشه که این تعبیر روهم داشت که شکر نعمت باعٍث بزرگ شدن خودمون و افزایش سطح خودمون در برداشت از مفاهیم عالیه و آبروی بیشتر نزد خداوند متعال خواهد شد

التماس دعا
پاسخ:
حتما میگه شما را زیاد میکنم یعنی بزرگت میکنم رشدت میدم  


 شاید درهای زندان به روی شما بسته باشد

اما درهای رحمت خداوند همیشه به روی شما باز است ...

و این قدر به فکر راه های دررو نباشید ... !!

خدا که فقط متعلق به آدم های خوب نیست

خدا، خدای آدم های خلافکار هم هست

فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمیگذارد

خداوند اند لطافت

اند  بخشش

اند بیخیال شدن

اند چشم پوشی و رفاقت است ...

 "دیالوگ پرویز پرستویی در فیلم مارمولک "

بیایید برای اشتباه کردن انسان باشید . . . .

و برای بخشیدن خدا . . .

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛

 دوست بدار !

 کاری که خدا با تو می کند


  
 خدایا از تو ممنونم که به من پا دادی تا با این پاها در راه زندگی قدم بردارم. از تو ممنونم که به من دست دادی تا با این دست ها کارهای خوب  انجام بدم و دست نیاز به سوی تو دراز کنم. از تو متشکرم که به من زبان دادی تا با تو حرف بزنم و راز و نیاز کنم. از تو ممنونم که به من گوش دادی تا سخنان بزرگان واهل حق رابشنوم. از تو ممنونم که به من چشم دادی تا با آنها برای پیامبر و امامانت گریه کنم. به من قدرت نوشتن دادی تا برایت بنویسم. خدایا سپاسگزارم که به من عقل و هوش و فکر دادی تا بیندیشم و فکر کنم و پیچ و خم های زندگی رو برطرف کنم. ممنونم که به من قلب دادی تا تو رو دوست بدارم و همیشه به یادت باشم.ای خدای بزرگ ممنونم که توانایی نفس کشیدن به من دادی تا بتوانم زنده بمونم و همیشه شکرگزارت باشم

پروردگارا تو چقد رحیم و مهربونی . لطف تو مانند سفره ای هست که همه میتونن از آن بهره مند بشن. خدایا دوستت دارم

تو رو سپاس بخاطر نعمت های بی انتهایت

نوشته ای بسیار زیبا ودلنشین بود کلی انرژی گرفتم خداوند خیرتان افزون کند

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره سايت

خیلی ها دفتر خاطرات دارن، خیلی ها خاطرات خوب و بدشون رو مینویسند تا اینکه وقتی سال ها می گذرد با خوندن اونا خاطراتشون زنده بشه...

ولی همه خاطره ها رو نمیشه روی کاغذ نوشت. خیلی از اونا باید تو ذهن خودت بمونه. اونقدر بمونه تا کهنه بشه و از بین بره، یعنی اینکه فقط بین خودت و خدا باشه.

نه اینکه همه اونا بد باشه نه، بعضی هاشون هم خوبند. ولی باید این خاطرات مسکوت بمونند. یعنی پیش خود خدا. چقدر خوبه که کسی هست که همه چیزو میدونه ولی ستّارِه....فدات شم خدا، خیلی خوبی.

******
برای بزرگنمایی عکس ها، روی آنها کلیک کنید
******
پروفایل فعال است
******
این وبلاگ در سایت ساماندهی رسانه های برخط وزارت ارشاد اسلامی ثبت شده است
******

بایگانی